JQuarks

Public quizzes


Designed by:
Priroda je velika knjiga koja je napisana jezikom MATEMATIKE, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates
Trougao Print
Article Index
Trougao
Vrste trouglova
Osobine trougla
Obim trougla
All Pages

   Trougao   Trougao je mnogougao koji sadrži 3 stranice.


Duži koje ograničavaju trougao nazivaju se stranice trougla.

Svake dve stranice imaju po jednu zajedničku tačku, a to su temena trougla.


Svaki trougao ima sledeće elemente: 3 stranice, 3 ugla i 3 temena.


Visine trougla seku se u jednoj tački.
Duž koja spaja teme sa središtem naspramne stranice trougla naziva se težišna duž trougla. Težišne duži trougla seku se u jednoj tački.
Ova tačka se naziva težište trougla I deli svaku težišnu duž na dva dela, tako da je deo do temena dva puta veći od drugog dela.


 

 

 

 

  
Valid XHTML and CSS.