JQuarks

Public quizzes


Designed by:
Priroda je velika knjiga koja je napisana jezikom MATEMATIKE, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates
Da li si znao ? - Zanimljivsti iz sveta matematike Print
Article Index
Da li si znao ?
Zanimljivsti iz sveta matematike
All Pages
 
Pitagora (582-496. p.n.e)  


Bio je matematičar i filozof, najviše poznat po Pitagorinoj teoremi.
U južnoj Italiji, u gradu Krotonu (današnja Crotona) ustanovio je matematičku školu u kojoj su učenici održavali stroga pravila škole.
Školu danas nazivamo Pitagorejskom školom, a njegove sledbenike Pitagorerjcima.
Pitagora je proučavao svojstva prirodnih brojeva koja su i dan danas poznata, kao na primer 

parni i neparni brojevi, savršeni brojevi itd.
Po njemu, svaki broj ima čak i svoje osobine: muški i ženski, savršen ili nepotpun, lep ili ružan. Postojao je i najbolji od svih brojeva: broj 10, kojeg su prepoznali kao zbir prva četiri prirodna broja
(
1 + 2 + 3 + 4 = 10).
Pitagora je zaključio da je zbir uglova u trouglu 180 stepeni.
Naravno, mi danas pamtimo Pitagoru po poznatoj Pitagorinoj teoremi.
Pitagorina teorema je jedna od osnovnih i najznačajnijih matematičkih teorema.


” Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad katetama.”

 
je broj 0 nastao posebno u Indiji i kod Maja?

·  ... je Ptolemej, antički grčki matematičar, verovao da je sve povezano sa matematikom?

·  ... moderna linearna algebra potiče iz ranih 1840-ih?

·  ... reč „matematika“ potiče od grč. μάθημα (matema) što znači „nauka, znanje ili učenje“.

·  ... se geometrija kao nauka prvi put pojavila u Egiptu

·  ... je Pitagora zaključio da je zbir uglova u trouglu 180 stepeni

·  ... je pravilni sedmougao pravilni mnogougao sa najmanjim brojem strana koji se ne može konstruisati pomoću lenjira i šestara? 
Valid XHTML and CSS.